Підручники і посібники

 Крикавський Є. Логістика та управління ланцюгами поставок: Навч. посібник / Є.Крикавський, О.Похильченко, М. Фертч. ­­– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. –844 с.
У посібнику викладено теоретичні, практичні та методологічні основи управління ланцюгами поставок: дефіновано ланцюг поставок та його характерні риси;  окреслено базові засади управління ланцюгами поставок, представлено детальну характеристику його внутрішніх бізнес-процесів; детерміновано показники результативності ланцюгів поставок; досліджено роль логістики в управлінні ланцюгами поставок з стратегічного та оперативного погляду; розглянуто типовий спосіб проектування ланцюга поставок споживчих товарів; розкрито методологію планування обсягів продажу і операцій (S&OP) в ланцюгах поставок; розглянуто сучасні концепції отримання довгострокових конкурентних переваг ланцюгом поставок. Матеріалвикладено із врахуванням практичного досвіду використання загальновизнаних технік та інструментів управління ланцюгами поставок провідних зарубіжних та вітчизняних підприємств.
Для студентів та викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, слухачів інститутів підвищення кваліфікації, підприємців, працівників служб логістики та маркетингу.

 

Крикалогвський Євген, Підручник. Друге видання, виправлене і доповнене. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. 476 с.

  Викладено основи теорії логістики та методичний інструментарій прийняття типових логістичних рішень у постачанні, виробництві та збуті, у сфері переміщення та управління запасами, базові положення економіки й організації логістики в логістичних системах та ланцюгах поставок. З метою оцінювання знань та практичного засвоєння подано контрольні запитання, тести, завдання та ситуаційні вправи.
Для студентів та викладачів вищих навчальних закладів, підприємців, фахівців з логістики, працівників державних органів управління. Затвердило Міністерство освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів напряму “Економіка і підприємництво”.

 

мар

Крикавський Є. В. та ін. Навчальний посібник / Є. В. Крикавський, І. О. Дейнега, О. В. Дейнега, І. Ф. Лорві. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. 380 с.

  Розглянуто теоретичні, практичні та методологічні аспекти управління маркетингом: місце маркетингу в системі управління підприємством; зміст основних категорій маркетингового менеджменту та основні методи управління маркетинговою діяльністю на підприємстві; сучасні тенденції розвитку маркетингового менеджменту; засади формування ефективних служб маркетингу; характеристики типових інтегрованих організаційних маркетингових структур; аналітичне забезпечення ринкових можливостей підприємства на основі розвиненої системи маркетингової інформації; економічні передумови формування його маркетингових стратегій; технології розроблення та реалізації маркетингових програм і планів; організацію контролю та ефективність маркетингової діяльності. Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, керівників організацій, менеджерів, працівників служб маркетингу, збуту, реклами та всіх, хто цікавиться проблемами маркетингового менеджменту. Рекомендувало Міністерство освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

 

лог_менЗа ред. Є. В. Крикавського, Навчальний посібник / О. Є. Шандрівська, В. В. Кузяк, Н. І. Хтей. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 192 с.

   Практикум містить різноманітні за формою вправи – тести, ситуаційні завдання, задачі, розрахункові роботи тощо. Для студентів вищих навчальних закладів спеціальності “Логістика”, слухачів системи перекваліфікації та перепідготовки кадрів, працівників служб логістики, усім, хто цікавиться логістикою.

 

 

За ред. Є. Влог_мен_2. Крикавського, Навчально-методичний посібник / О. Є. Шандрівська, В. В. Кузяк, Н. І. Хтей. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 196 с.

  Висвітлено теоретичні засади логістичного менеджменту: його сутність та значення, етапи розвитку, методи та функції. Значну увагу приділено методологічним засадам логістичного менеджменту та системі логістичного управління діяльністю підприємства; проблемам управління розвитком логістичної системи підприємства, особливостям управління стратегічним розвитком логістичного потенціалу підприємства, питанням організаційно-структурного розвитку підприємств та чинників впливу на нього на логістичних засадах в умовах глобалізованого середовища. Висвітлені питання, пов’язані із формуванням логістичних стратегій, їх структурою за ознакою виділення ієрархічних рівнів та класифікацією. Для студентів вищих навчальних закладів спеціальності “Логістика”, слухачів системи перекваліфікації та перепідготовки кадрів, працівників служб логістики, усіх, хто цікавиться логістикою.

екон_логЗа заг. ред. Є. В. Крикавського, О. А. Похильченко, Навчальний посібник / Є. В. Крикавський, О. А. Похильченко, Н. В. Чорнописька, О. С. Костюк, Н. Б. Савіна, С. М. Нікшич, Л. Я. Якимишин. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. 640 с.

  Викладено основи теорії економіки логістики: розглянуто місце та роль логістики як об’єкта господарювання, сутність та основні напрями логістичної діяльності на підприємстві, ідентифіковано склад логістичних активів, досліджено економічний потенціал логістики та її синергічний ефект, розглянуто особливості економіки логістичної діяльності в ланцюгах поставок. Висвітлено методичні підходи до оцінювання результатів логістичної діяльності з урахуванням специфіки цієї діяльності. Теоретичний матеріал супроводжується практичними вправами та завданнями з практичної діяльності вітчизняних та зарубіжних підприємств. Для студентів та викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, слухачів інститутів підвищення кваліфікації, підприємців, працівників служб логістики та маркетингу.

мар_інфКрикавський Є. В. та ін. Підручник / Є. В. Крикавський, О. В. Дейнега, І. О. Дейнега, Л. О. Шелюк, О. А. Кратт, Р. Патора. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 416 с.

Узагальнено світовий і вітчизняний досвід організовування на підприємствах збирання та захисту маркетингової інформації та сучасні методичні проблеми її обробки на підприємствах України. Розкрито роль інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень в умовах переходу до інформаційної економіки та подано розгорнуту характеристику основних його складових. Детально викладено основи планування й організовування захисту маркетингової інформації з погляду досягнення економічної безпеки підприємств різних форм власності та сфер діяльності. Підручник призначений для студентів економічних спеціальностей ВНЗ усіх форм навчання, може бути корисним для слухачів курсів та інститутів підвищення кваліфікації, працівників економічних і юридичних служб підприємств, керівників господарських товариств, державних службовців, зайнятих у сфері підприємництва.
Затвердило Міністерство освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів.

стат_марКрикавський Є. В. та ін. Навчальний посібник / Є. В. Крикавський, Л. І. Третьякова, Н. С. Косар. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 256 с.

Викладено роль і місце стратегічного маркетингу в управлінні підприємством, що функціонує у змінному ринковому середовищі. Розглянуто сутність і характеристики маркетингових стратегій зростання підприємства, сегментації та вибору цільового ринку, стратегій диференціації і позиціонування, конкуренції, а також функціональні стратегії підприємства за складовими комплексу маркетингу (маркетингові, товарні, цінові стратегії у сфері розподілу продукції і у сфері комунікації). Висвітлено методичні підходи до аналізу маркетингового середовища та визначення конкретних переваг, а також теоретичні засади маркетингового стратегічного управління портфелем бізнесу підприємства. Теоретичний матеріал супроводжується контрольними запитаннями, тестовими і практичними завданнями та ситуаційними вправами з практичної діяльності вітчизняних та зарубіжних підприємств. Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, слухачів системи перекваліфікації, підприємців, працівників маркетингових служб та усіх, хто цікавиться маркетингом.

тов_полКрикавський Є. та ін. Підручник / Є. Крикавський, І. Дейнега, О. Дейнега, Р. Патора. Третє видання, доповнене і перероблене. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 360 с.

Послідовно викладено теоретичні засади функціонування товарних ринків; розкрито зміст базових положень формування цінової, збутової, комунікаційної політики підприємства стосовно до їхніх товарів; висвітлено коло питань, пов’язаних із управлінням якістю товарів, їхньою конкурентоздатністю й асортиментом, розробленням товарної марки й упаковки; проаналізовано зміст етапів і методики обґрунтування критеріїв дослідження ринку, описано форми реалізації маркетингової товарної політики на підприємствах, алгоритм планування нового товару й особливості його існування на ринку протягом життєвого циклу. Видання адресоване студентам вищих навчальних закладів напряму підготовки “Маркетинг”. Воно може бути корисним слухачам системи перекваліфікації, працівникам служб маркетингу, всім, хто цікавиться маркетингом.
Затвердило Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для студентів вищих навчальних закладів.

 

кон_класКрикавський Є. В., Похильченко О. А. Монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 352 с.

  Розглянуто актуальні питання підвищення потенціалу конкурентоздатності деревообробних підприємств на основі концепції кластера.
Досліджено теоретично-історичний генезис конкурентоздатності суб’єктів господарювання, обґрунтовано значення конфронтаційно-інтеграційних процесів у трансакціях підприємств, зокрема інтеграції підприємств у кластер, у формуванні потенціалу їх конкурентоздатності. Ідентифіковано передумови формування регіонального кластера у деревообробній промисловості: оцінено тенденції розвитку деревообробної промисловості, доведено доцільність інтегрування деревообробних підприємств у кластер, а також розроблено методичні підходи до ідентифікації передумов формування деревообробного кластера на території західного регіону України. Розроблено методичні засади створення регіонального деревообробного кластера, обґрунтовано напрями формування необхідного суспільного та інфраструктурного капіталу та засади моделювання економічних результатів розвитку деревообробного кластера на території західного регіону України.

Для наукових працівників, підприємців, державних службовців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів та магістрів.

лог_витШевців Л. Ю., Петецький І. Монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. 244 с.

Розглянуто актуальні питання теорії та практики формування та оцінювання логістичних витрат підприємств. Висвітлено методологічні основи класифікації логістичних витрат підприємства за переліком істотних ознак. Ідентифіковано чинники впливу на рівень логістичних витрат підприємства. Обґрунтовано змістові характеристики системи управління витратами запасів підприємства і адаптовано концепцію реінжинірингу до умов системи управління запасами підприємства. Досліджено формування та здійснено оцінку синергічного ефекту в результаті логістичних інновацій, ідентифіковано ефекти залежно від зміни обсягу логістичних витрат і запропоновано рекомендації щодо їх оцінювання. Запропоновано комплекс організаційних змін щодо удосконалення оцінювання логістичних витрат та рекомендації щодо моніторингу.

Для наукових працівників, підприємців, державних службовців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів та студентів.

 

мар_уфорМних О. Б. Монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 428 с.

  Розглянуто ґенезу теорій вартості, дано змістовну характеристику різних підходів щодо тлумачення поняття “вартість підприємства”. Обґрунтовано методологічно-методичне значення маркетингової концепції у забезпеченні зростання ринкової вартості на прикладі підприємств машино- і приладобудування. Проблема розглядається у контексті нових викликів часу і обмежень соціально відповідального бізнесу при загостренні системних криз. Проаналізовано тенденції розвитку капіталізаційних процесів, систематизовано результати фінансового і маркетингового аналізу організаційно-технологічних змін та ефектів, спричинених реструктуризацією бізнесу. Розглянуто прикладні аспекти інтегрованого управління ринковою вартістю машинобудівного підприємства на основі поєднання маркетингових інструментів, методів кластерного аналізу та нечітких множин, що відображають широкі можливості застосування макроекономічного аналізу на мікроекономічних засадах. Розраховано на наукових працівників, маркетологів, економістів, соціологів і практичних працівників-управлінців та аналітиків, а також всіх тих, кого цікавлять проблеми розвитку економіки знань та інтелектуального капіталу, механізми суб’єктно-об’єктного регулювання процесів формування вартості і створення суспільної цінності у ланцюгу “суспільство-держава – інвестор – підприємство – клієнт”.

екон_лог_мережВаселевський М. та ін. Монографія / М. Васелевський, І. Білик, О. Дейнега, М. Довба, О. Костюк, Є. Крикавський, С. Кубів, С. Леонова, П. Малолєпші, О. Мних, С. Нікшич, І. Петецький, О. Попко, І. Рикованова, Н. Савіна, Л. Сопільник, Н. Чорнописька, Л. Юрченко, Л. Якимишин, Л. Янковська; За наук. ред. Є. Крикавського та С. Кубіва. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2008. 596 с.

  Досліджено теоретичні проблеми функціонування логістичних систем та обґрунтовано науково-методичні положення щодо їхнього економічного оцінювання. Висвітлено засоби та потоки логістичних систем, генеровані ними продукти та послуги, узалежнено останніми механізм формування логістичних витрат. Обґрунтовано методичні інструменти оцінювання та оптимізування ефективності функціонування логістичних систем та адаптовано до умов формування предметних проектних рішень.

лог_упрКрикавський Євген, Підручник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2005. 684 с.

Розглянуто проблеми важливої галузі економічної науки – логістики; викладено основи теорії логістики, логістичного управління підприємством та засади управління міжорганізаційними логістичними системами. Матеріал підручника відповідає освітнім вимогам та кваліфікаційним вимогам до випускників ВНЗ за фахом “Логістика”. Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, слухачів системи перекваліфікації, підприємців та менеджерів з логістики.
Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для вищих анвчальних закладів.

пром_марКрикавський Євген, Чухрай Наталія, Підручник. Друге видання. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2004. 472 с.

Викладено основні принципи теорії та практики управління промисловим підприємством на засадах маркетингу. Висвітлено сутність промислового маркетингу, принципи моделювання поведінки організації-споживача, особливості формування комплексу маркетингу на ринку товарів промислового призначення. Підручник містить практичні завдання та ситуаційні завдання і вправи. Призначений для наукових працівників, викладачів і аспірантів вищих навчальних закладів, спеціалістів економічних структур, менеджерів.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів економічних спеціальностей.

 

 

лог_обсЧухрай НаталіяПідручник. Друге видання. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2006. 292с.

У підручнику висвітлено фундаментальні засади обслуговування клієнтів та роль логістики у цьому процесі. Розглянуто сутність, види та процес логістичного обслуговування споживачів, його роль у сучасній економіці; формування партнерських стосунків зі споживачами та диференціацію логістичних послуг, підходи до оптимізації рівня обслуговування, стратегічні аспекти логістичного обслуговування споживача тощо. Теоретичний матеріал проілюстровано прикладами логістичної діяльності із практики провідних зарубіжних підприємств.
Практикум містить практичні завдання та відповіді до них, тести та ситуаційні вправи. Для студентів вищих навчальних закладів, слухачів системи перекваліфікації, підприємців, працівників служб логістики і маркетингу та усіх, хто цікавиться логістикою підприємства та ринком логістичних послуг.

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для вищих навчальних закладів.

 

Залишити відповідь