Останні публікації у фахових виданнях

Публікації у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних:

 1. Гринів Н. Т., Наконечна Т. В., Антоненко О. М. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг та його особливості // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія Економіка. – 2017. – Т.Випуск 1 (7). – C. 67–73. 0,31 ум.д.ар.
 2. Косар Н. С., Кузьо Н. Є. Increasing the level of customers service at service centres as a factor of mobile operators competitive position strengthening // Економіка, підприємництво, менеджмент. – 2017. – Т.4, № 1. – C. 33–40. 0,36 ум.ар.
 3. КосарН. С., Кузьо Н. Є., Старосілець* Н. М. Дослідження впливу маркетингових комунікацій виробників алкогольних напоїв на молодь України // Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наукове фахове видання. – 2017. – № 19. – C. 459–464. 0,49 ум.ар. .
 4. КостюкО. С., Krykavskyy Y. The macro-logistics concept on the natural gas market in Ukraine: implementation attempt // Economics, Entrepreneurship, Management*. – 2016. – Vol.3, № 2. – P. 89–94. 0,27 ум.ар. (Index Copernicus International, РИНЦ).
 5. КрикавськийЄ. В., Наконечна Т. В. Логістичніпідходидодистрибуціїфармацевтичноїпродукції // Управління, економікатазабезпеченняякостівфармації. – 2017. – № 2 (50). – C. 70–77. 0,36 ум.д.ар. (РИНЦ).
 6. Кузьо Н. Є., Косар Н. С. Маркетингове забезпечення розвитку сільського зеленого туризму в Україні // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. – № 2. – C. 369–381. 0,8 ум.д.ар..
 7. Маргіта Н. О., Карпій О. П. Оцінка сучасного стану розвитку ринку мобільного зв’язку в Україні // Економіка та суспільство. – 2016. – Т.7. – C. 385–389. 0,04 ум.д.ар. (Index Copernicus International).
 8. Маргіта Н. О., Новодська Н. І. Оптимізація розміщення логістичного центру дистрибуційної компанії // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство*. – 2017. – Вип. 14, ч. 1. – C. 28–34. 0,31 ум.д.ар. (Index Copernicus International).
 9. Мних О. Б., Гречин**Б. Д. Стратегічна роль екологістики в розвитку підприємства в умовах поглиблення економічної кризи в Україні // Економічний аналіз. – 2016. – Т.23, № 2. – C. 108–118. 0,49 ум.д.ар.
 10. Мних О. Б. Криза транспортного машинобудування в Україні і маркетинговий підхід до формування ринкової вартості машинобудівних підприємств // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – Т.9, № 183. – C. 77–86. 0,45 ум.д.ар (Index Copernicus International, SciVerse SCOPUS).
 11. РусановськаО. А. Кількісне оцінювання логістичних запасів // Економіка та суспільство. – 2016. – Вип. 7. – C. 459–462. 0,04 ум.д.ар. ((Index Copernicus International).
 12. Карпій О. П. Аналізування сучасного стану роздрібного автозаправного ринку / О. П. Карпій // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький: ХНУ. – 2015. – № 6 (230). – С. 10-13 (Google Scholar, Index Copernicus, РИНЦ)
 13. Карпій О. П. Вплив економічних законів на розвиток мережі автозаправних комплексів на засадах реалізації стратегії громадської корисності / О.П. Карпій // Прометей : регіональний зб. наук. праць з економіки. – Донецьк. – 2015. – № 1 (46). – С. 117-120 (Index Copernicus, РИНЦ)
 14. Карпій О. П. Характеристика моделей розвитку послуг мережі автозаправних комплексів / О. П. Карпій // Науковий журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва». – Харків. – 2016. – №1/3 (27). – С. 49-53 (Index Copernicus, РИНЦ).
 15. Косар Н.С. Дослідження розвитку туризму в Україні в умовах кризи / Н.С. Косар, Н.Є. Кузьо // Актуальні проблеми економіки. – Київ: НАУ. – 2016. – № 2 (176). – С. 115-125 (Scopus).
 16. Мних О.Б. Криза транспортного машинобудування в Україні і маркетинговий підхід до формування ринкової вартості машинобудівних підприємств/ О.Б. Мних //Актуальні проблеми економіки. – Київ: НАУ. – 2016. – №9(183). – С. 77-86 (Scopus).
 17. Косар Н.С. Дослідження ринку органічних продуктів харчування України та напрями підвищення їх конкурентоспроможності [Електронний ресурс] / Н.С. Косар, Н.Є. Кузьо  // Ефективна економіка. – 2016. – № 2. – Режим  доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4777 (Index Copernicus).
 18. Косар Н.С. Стратегії розвитку молокопереробних підприємств України у сучасних умовах / Н.С. Косар, Н.Є. Кузьо, І.І. Білик // Агросвіт: Науково-практичний журнал. – Дніпро: ДДАЕУ. – 2016. – № 4. – С. 14-20. (Index Copernicus, Google Scholar).
 19. Косар Н.С. Дослідження перспектив розвитку торговельних мереж в Україні / Н.С. Косар, Н.Є. Кузьо // Актуальні проблеми економіки. – Київ: НАУ. – 2016. – № 7 (181). – С. 97-109 (Scopus).
 20. Крикавський Є.В Використання сучасних технологій у просуванні молока та молокопродуктів на ринку / Є.В. Крикавський, О.М. Стець** // Маркетинг і менеджмент інновацій. – Суми: СДУ. – 2016. – №2. – С.39-48 (Web of Science, Index Copernicus).
 21. Крикавський Є.В. Промислові ланцюги поставок: між ефективністю та відповідальністю / Є.В. Крикавський // Актуальні проблеми економіки. – Київ: НАУ. – 2016. – №5(179). – С.30-42 (Scopus).
 22. Мних О.Б. Стратегічна роль екологістики в розвитку підприємства в умовах поглиблення економічної кризи в Україні /О.Б. Мних, Б.Д. Гречин**// Економічний аналіз. – Тернопіль: ТНЕУ. – 2016. – Том 23, № 2 (2016). – С. 108-118 (Index Copernicus, Google Scholar).
 23. Мороз Л.А. Дослідження українського ринку горілчаної продукції та удосконалення маркетингової комунікаційної політики її регіональних виробників [Електронний ресурс] / Л.А. Мороз, Н.С. Косар Н.С., Н.Є Кузьо // Ефективна економіка. – 2016. – № 3. – Режим  доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4838 (Index Copernicus, Google Scholar).
 24. Мних О.Б. Маркетинговий і регресійний аналіз тенденцій розвитку галузі  та результатів діяльності підприємств залізничного транспорту на етапі впровадження нової тарифної політики  ПАТ «Укрзалізниця»/ О.Б. Мних // Бізнес-Інформ. – Харків: ВД «Інжек». – 2016. – №9. – С. 119-126 (Index Copernicus, Google Scholar).
 25. Мних О.Б. Актуальні проблеми у сфері торгівлі необробленою деревиною і факторний аналіз  діяльності  деревообробних підприємств  України/О.Б. Мних, Б.Д. Гречин// Науковий вісник НЛТУ України. Серія економічна. – Львів: НЛТУ. – 2016. – № 26.2 – С.76-85 (Index Copernicus, Google Scholar).
 26. Русановська О.А. Ретроспективний аналіз запасів підприємства як джерело логістичної інформації / О.А. Русановська // Прометей. – Дружківка: Юго-Восток. – 2015. – № 1 (46). – С. 77-86 (Index Copernicus).
 27. Русановська О.А. Обґрунтування базового набору інструментів та методів логістичного контролінгу / О.А. Русановська // Технологічний аудит та резерви виробництва. – Харків: Видавництво «Технологічний центр». – 2015. – № 5/5(25). – С. 19-25 (Copernicus, РИНЦ, Google Scholar).
 28. Русановська О.А. Формування інформаційної бази стратегічного логістичного контролінгу машинобудівних підприємств / О.А. Русановська // Молодий вчений. – Херсон: Видавництво ТОВ «Видавничий дім «Гельветика». – 2014. – № 12 (15). – С. 77-81 (Copernicus, РИНЦ, Google Scholar).
 29. Глинський Н.Ю. Соціальні мережі як канал маркетингової комунікації // Н.Ю. Глинський, Ю.С. Бончик / Регіональний збірник наукових праць «Прометей». – 2014. – Вип. 2(44). – С. 85-91. (Copernicus).
 30. Гілета Ю.І. Актуальні проблеми імпортозаміщення і практична цінність кластерного аналізу в покращенні маркетингової діяльності вітчизняних фармацевтичних підприємств / (Ю.І. Гілета) // Бізнес інформ. – 2014. – №5. – с.413-418. (Copernicus, РІНЦ).
 31. Довгунь О. С. Інформаційно-інституційне забезпечення інвестиційної діяльності підприємств: міжнародний досвід та ініціативи в Україні. / О. С. Довгунь // Економічний форум: науковий журнал. – 2014. – №1. – С. 121-131. (Copernicus, РІНЦ).
 32. Маргіта Н. О.Практичні аспекти управління транспортним ризиком в логістичній системі підприємства / Н. О. Маргіта // Молодий вчений. – 2015. – №2. – С. 1208-1212. (Copernicus, РІНЦ).
 33. Подвальна Г.В. Передумови формування попиту на транспортні послуги / (Г.В. Подвальна) // Науковий журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва». – 2015. – №1/6 (21). – С. 42-46 (Copernicus, РІНЦ).
 34. Фігун Н.В. Дослідження впливу факторів нейромаркетингу на поведінку споживача / (Н.В. Фігун), І.Ю. Бабанова // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.4. – С. 372 – 378. (Copernicus)
 35. Крикавський Є.В. Ланцюг вартості портера (конструкція, реконструкція, реконструкція) та управління за цінностями / Є.В.Крикавський, З. Патора-Висоцька // Маркетинг і менеджмент інновацій: науковий журнал. – 2015. – №2. – С.121-133. (Copernicus, РІНЦ).
 36. Карий О. І. Моніторинг соціально-економічного розвитку самоврядної територіальної громади в процесі реалізації стратегічного плану її розвитку / О. І. Карий, Р. М. Вороніна, Н. О. Маргіта // Регіональна економіка. – 2015. – №2. – С.14-21. (Copernicus).
 37. Мних О.Б. Взаємодія факторів у формуванні економічної безпеки України в умовах зовнішніх і внутрішніх загроз / Р.М.Брицький, О.Б. Мних // Актуальні проблеми економіки – 2014. – № 12 (162). – с.161-168. (Scopus).
 38. ДовгуньО. С., Krykavskyy Y. Preconditions for responsible marketing of SMEs on the national market of clothing // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2017. – Vol.Tom 18, № Zeszyt 3, Część II. – P. 67–75. 0,4 ум.ар. (ACM Digital Library).
 39. Krykavskyy Y., Pokhylchenko O. “Effectiveness” & “efficiency” in a supply chain management // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2017. – Vol.18, z. 10, cz. 1. – P. 217–228. 0,54 ум.д.ар.
 40. Hlynskyy N. Problems and prospects of the formation of a mutual tourism product of local communities /N. Hlynskyy, O. Karyy // Annales universitatis Maria Curie-Sklodowska. Sectio H. Oeconomia / UMCS. – Lublin. – 2015. –  49 (2015) – S. 59-70. (Copernicus).

Залишити відповідь