Останні публікації у фахових виданнях

Публікації у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних:

 1. Статті у періодичних наукових виданнях, що внесені до Переліку фахових видань України:

1.1. У виданнях НУ«ЛП» (тематичних серіях Вісника, збірниках та журналах):

 1. КрикавськийЄ. В., Похильченко*** О. А. Логістичний паспорт країни contra «логістизації» // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Логістика. – 2019. – № 749 : Логістика. –  С. 549–556. 0,36 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Похильченко О. А.).

1.2. У інших виданнях України:

 1. БіликІ. І., Косар Н. С., Кузьо Н. Є. Маркетинг відносин у діяльності компаній на страховому ринку України [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. – 2019. – № 4. 0,04 ум.д.ар. (За іншою тематикою).
 2. БочкоО. Ю., Лихолат С. М., Кузяк В. В. Система взаємозв’язку ко-маркетингу та «зеленого» маркетингу на партнерських засадах // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2019. – № 5 (274). –  С. 33–36. 0,18 ум.д.ар. (За іншою тематикою).
 3. ВасильцівН. М. Цифровий маркетинг як складник перспективного напряму розвитку індустрії 4.0 // Науковий погляд: економіка та управління. – 2019. – № 2 (64). –  С. 35–40. 0,27 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Васильців Н. М.).
 4. КосарН. С., Кузьо Н. Є., Мастеляк* Л. В. Особливості ринкового позиціонування маркетингових агентств в Україні // Економіка та суспільство. – 2019. – Вип. 20. –  С. 282–291. 0,45 ум.д.ар. (МЛ-8, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) [н.к. – Косар Н.С.].
 5. КосарН. С., Паньківська* Ю. М., Кузьо Н. Є. Тенденції розвитку маркетингової збутової та комунікаційної політики в умовах активного розвитку інформаційних технологій // Інфраструктура ринку. – 2019. – Вип. 31. –  С. 281–288. 0,36 ум.д.ар. (МЛ-8, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) [н.к. – Косар Н.С.].
 6. КрикавськийЄ. В., Кузьо Н. Є., Косар Н. С. Дослідження конкурентоспроможності мережних підприємств роздрібної торгівлі України // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2019. – № 5 (274). –  С. 151–156. 0,27 ум.д.ар. (МЛ-8, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 7. КузьоН. Є., Косар Н. С., Дуднік* Б. Е. Корпоративна соціальна відповідальність у формуванні позитивного іміджу кондитерського підприємства на ринку // Інфраструктура ринку. – 2019. – Вип. 27. –  С. 174–181. 0,36 ум.д.ар. (МЛ-5, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) [н.к. – Кузьо Н.Є.].
 8. ПохильченкоО. А. Тренди логістики та Supply chain management в проекції трансформаційних змін Industry 4.0 // Інтелект ХХІ. – 2019. – № 3. –  С. 149–154. 0,27 ум.д.ар. (За іншою тематикою).
 9. КрикавськийЄ. В., Стець О. М., Дмитрів А. Я. Стратегія маркетингу цінності: концептуальна модель впровадження // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – № 1/2. –  С. 35–40. 0,27 ум.д.ар. (За іншою тематикою).
 10. ЧорнописькаН. В., Болібрух* Л. І. Якісні детермінанти вітчизняного ринку логістичних послуг // Проблеми системного підходу в економіці : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – 2019. – Вип. 5 (73), ч. 2. –  С. 166–171. 0,27 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. – Чорнописька Н.В.].
 11. Публікації у наукових виданнях, які не внесені до Переліку фахових видань України:

2.1. Статті у періодичних виданнях:

 1. КрикавськийЄ. В. Маркетинг і логістика: наукова концепція професора Є. В. Крикавського // Логистика: проблемы и решения. – 2019. – № 5 (84). –  С. 20–29. 0,45 ум.д.ар. (За іншою тематикою).

2.2. Матеріали та тези доповідей наукових конференцій, проведених в Україні:

 1. БочкоО. Ю., Кузяк В. В. Взаємозв’язок маркетингових комунікації та геомаркетингу в ХІХ СТ. // Управління соціально-економічними трансформаціями господарських процесів: реалії і виклики : тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Мукачево, 18–19 квітня 2019 р. ). – 2019. – C. 11–12. 0,09 ум.д.ар. (За іншою тематикою).
 2. ЛихолатС. М., Бочко О. Ю. Роль парадигми холістичного маркетингу в інклюзивному розвитку регіонів // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 16–17 жовтня 2019 р.). – 2019. – C. 253–254. 0,09 ум.д.ар. (За іншою тематикою).
 3. ГринівН. Т., Гелей* Ю. І., Скочиляс* Н. В. Потенціал і проблеми розвитку водного транспорту в Україні // Управління соціально-економічними трансформаціями господарських процесів: реалії і виклики : тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Мукачево, 18–19 квітня 2019 р. ). – 2019. – C. 51–53. 0,09 ум.д.ар. (МЛ-7, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) [н.к. – Гринів Н.Т.].
 4. КосарН. С., Кузьо Н. Є. Особливості збирання первинної маркетингової інформації із використанням мережі Інтернет // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доповідей XXVII Міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, Харків, 15–17 травня 2019 р. : у 4 ч. – Ч. 3. – 2019. – C.  0,04 ум.д.ар. (За іншою тематикою).
 5. КосарН. С., Кузьо Н. Є. Розвиток маркетингових інформаційних систем на основі цифрових технологій // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 23–25 травня 2019 р. – 2019. – C.  0,04 ум.д.ар. (За іншою тематикою).
 6. КрикавськийЄ. В., Кобилюх О. Я. Стан та перспективи вдосконалення функціонування вітчизняної газорозподільної мережі // Форум гірників – 2019 : матеріали міжнародної конференції, 26–27 вересня 2019 р., Дніпро. – 2019. – C. 296–304. 0,45 ум.д.ар. (За іншою тематикою).
 7. КрикавськийЄ. В., Косар Н. С., Гладій* У. В. Особливості маркетингових комунікацій освітніх закладів інклюзивного спрямування // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 16–17 жовтня 2019 р.). – 2019. – C. 263–265. 0,13 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. – Косар Н.С.].
 8. КрикавськийЄ. В., Косар Н. С., Кузьо Н. Є. Дослідження ринку ковбасних виробів України // Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, Львів, 28 листопада 2018 р. – Ч. 1. – 2018. – C. 161–163. 0,13 ум.д.ар. (За іншою тематикою).
 9. КрикавськийЄ. В., Косар Н. С., Кузьо Н. Є. Дослідження тенденцій розвитку роздрібної торгівлі України // Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України : тези доповідей XIV Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, Сатанів, 28–30 листопада 2019 р.). – 2019. – C. 79–81. 0,13 ум.д.ар. (За іншою тематикою).
 10. КрикавськийЄ. В., Кузьо Н. Є., Косар Н. С. Проблеми використання інтернет-технологій у сфері управління взаємовідносинами з клієнтами // Економічна аналітика: сучасні реалії та прогностичні можливості : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 19 квітня 2019 р.). – 2019. – C. 147–150. 0,18 ум.д.ар. (За іншою тематикою).
 11. КрикавськийЄ. В., Наконечна Т. В. Місце маркетингу та логістики в концепції інклюзивного розвитку: від парадигми до практики використання // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 16–17 жовтня 2019 р.). – 2019. – C. 265–268. 0,18 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Наконечна Т. В.).
 12. КузьоН. Є., Косар Н. С. Дослідження кон’юнктури ринку молокопродуктів України та факторів впливу на неї // Глобальні виклики для сільського господарства та харчової промисловості : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 23–24 травня 2019 р.). – 2019. – C. 80–83. 0,18 ум.д.ар. (За іншою тематикою).
 13. КузьоН. Є., Косар Н. С. Інтернет-технології у посиленні конкурентоспроможності споживчих товарів середніх і малих вітчизняних виробників // Проблеми формування та реалізації конкурентної політики : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (19–20 вересня, 2019 р., Львів). – 2019. – C. 67–68. 0,09 ум.д.ар. (МЛ-8, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 14. КузьоН. Є., Косар Н. С. Особливості інформаційної діяльності вітчизняних підприємств // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 24–26 жовтня 2019 р. – 2019. – C. 113–114. 0,09 ум.д.ар. (МЛ-8, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 15. ЛеоноваС. В. Маркетингові аспекти формування ефективного цифрового портрету споживача // Маркетинг і цифрові технології : збірник матеріалівІІI Міжнародної науково-практичної конференції, 25–26 травня 2018 р., Одеса. – 2018. – C. 110–111. 0,04 ум.д.ар. (За іншою тематикою).
 16. ЛихолатС. М., Лозинський В. Т. Оцінка конкурентного середовища підприємств малого бізнесу на вітчизняному ринку // Управління соціально-економічними трансформаціями господарських процесів: реалії і виклики : тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Мукачево, 18–19 квітня 2019 р. ). – 2019. – C. 133–134. 0,09 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Лозинський В. Т.).
 17. ЛихолатС. М., Медвідь*** Р. В. Екологічна сертифікація вітчизняних товарів в умовах євроінтеграції // Проблеми формування та реалізації конкурентної політики : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (19–20 вересня, 2019 р., Львів). – 2019. – C. 73–74. 0,09 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Медвідь Р. В.) [н.к. – Лихолат С.М.].
 18. МнихО. Б., Сапотніцька*** Н. Я., Костюк О. С. Вивчення закордонного досвіду лідерів у сфері виробництва транспортних засобів і аналіз причин кризи машинобудівних підприємств України // Проблеми формування та реалізації конкурентної політики : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (19–20 вересня, 2019 р., Львів). – 2019. – C. 84–85. 0,13 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Сапотніцька Н. Я., Костюк О. С.).
 19. МорозЛ. А. Електронна торгівля в Україні: сучасний стан, тенденції розвитку, проблеми // Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (Херсон, 17–18 жовтня 2019 р.). – 2019. – C. 246–247. 0,09 ум.д.ар. (За іншою тематикою).
 20. НаконечнаТ. В., Гринів Н. Т. Особливості організації глобальної FabLab мережі та аналіз джерел фінансування бізнес-ідей на етапі прототипування // Інноваційний розвиток та безпека підприємства в умовах неоіндустріального суспільства : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Луцьк, 31 жовтня 2019 р.). – 2019. – C. 119–122. 0,18 ум.д.ар. (МЛ-7, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Наконечна Т. В.).
 21. ПохильченкоО. А. «Діджиталізація» як головний тренд розвитку світової логістики // NEW ECONOMICS – 2019 : матеріали міжнародного наукового форуму (Київ, 14–15 листопада 2019 р.). – Т. 1. – 2019. – C. 97–102. 0,27 ум.д.ар. (За іншою тематикою).
 22. Стасюк**К. З. Застосування цифрових технологій при управлінні персоналом у сфері залізничних перевезень // Трансформація національної економіки в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії : III Міжнародна науково-практична конференція (Миколаїв, 5 квітня 2019 р.). – 2019. – C. 74–77. 0,22 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Стасюк К. З.) [н.к. – Чорнописька Н.В.].
 23. Стасюк**К. З. Основні тенденції цифрового маркетингу // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доповідей XII Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 25–27 жовтня 2018 р.). – 2018. – C. 225–226. 0,09 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Стасюк К. З.).
 24. ЧорнописькаН. В., Стасюк** К. З. Логістика очима покоління Z // Проблеми підготовки професійних кадрів з логістики в умовах глобального конкурентного середовища : збірник доповідей XVII Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 жовтня 2019 р., Київ. – 2019. – C. 175–177. 0,18 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Стасюк К. З.) [н.к. – Чорнописька Н.В.].
 25. ЧорнописькаН. В., Стасюк** К. З. Світовий досвід лібералізації залізничних вантажних перевезень // Логістичне управління та безпека руху на транспорті : збірник наукових праць науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 14–16 листопада 2019 р., Лиман (Донецька область). – 2019. – C. 174–178. 0,22 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Стасюк К. З.) [н.к. – Чорнописька Н.В.].
 26. ЧорнописькаН. В., Стасюк** К. З. Цифрові технології в галузі залізничних перевезень // Логістичне управління та безпека руху на транспорті : збірник наукових праць науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 16–17 листопада 2018 р., Київ. – 2018. – C. 235–239. 0,22 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Стасюк К. З.) [н.к. – Чорнописька Н.В.].
 27. ШандрівськаО. Є., Шандрівський*** В. А. Виклики неоіндустріалізації суспільства: трактування основних завдань // Інноваційний розвиток та безпека підприємства в умовах неоіндустріального суспільства : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Луцьк, 31 жовтня 2019 р.). – 2019. – C. 428–429. 0,09 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Шандрівський В. А.) [н.к. – Шандрівська О.Є.].
 28. Яричевська*Я. І., Косар Н. С. Застосування моделі трикутника Карпмана в екологічному маркетингу // Інноваційний розвиток та безпека підприємства в умовах неоіндустріального суспільства : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Луцьк, 31 жовтня 2019 р.). – 2019. – C. 80–83. 0,18 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. – Косар Н.С.].
 29. Публікації у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних:

3.1. Статті у вітчизняних виданнях:

 1. Білик І. І., Кіндій М. В., Сітнікова* І. О. Вибір оптимального методу просування компанії на основі дослідження переваг та недоліків онлайн та офлайн реклами // Економіка та суспільство. – 2018. – Вип. 19. –  С. 292–295. 0,18 ум.д.ар. (За іншою тематикою) [н.к. – Білик І.І.] (Index Copernicus International).
 2. КрикавськийЄ. В., Стасюк** К. З. Лібералізація залізничних вантажних перевезень в Україні // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / Український державний університет залізничного транспорту. – 2019. – № 66 (спецвипуск, додаток), ч. 1 : Тези доповідей за матеріалами п’ятнадцятої науково-практичної міжнародної конференції “Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика”, 6–8 червня 2019 р., Харків. Частина 1. –  С. 140–142. 0,18 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Стасюк К. З.) (Index Copernicus International?).
 3. Лихолат С. М. Дослідження впливу державної політики на розвиток малого підприємництва в Україні // Соціально-правові студії. – 2018. – Вип. 1. –  С. 167–171. 0,22 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Index Copernicus International).
 4. Рикованова І. С. Теоретичні аспекти планування й організування транспортування негабаритного та нестандартного вантажу // Причорноморські економічні студії. – 2018. – Вип. 35, ч. 2. –  С. 61–65. 0,22 ум.д.ар. (МЛ-7, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР) (Index Copernicus International).

3.2. Статті у закордонних виданнях:

 1. Krykavskyy, Pokhylchenko O., Hayvanovych N. Supply chain development drivers in Industry 4.0 in Ukrainian enterprises // Oeconomia Copernicana. – 2019. – Vol. 10, iss. 2. –  P. 273–290. 0,8 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Web of Science™ Emerging Sources Citation Index).
 2. Krykavskyy, Stasiuk** K. Railway freight transportation liberalization as a solution for improving client services quality // SHS Web of Conferences. – 2019. – Vol. 67 : Fifteenth scientific and practical international conference “International transport infrastructure, industrial centers and corporate logistics” (NTI-UkrSURT 2019), June 6-8, 2019, Kharkiv, Ukraine. –  P. 1–6. 0,27 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Стасюк К. З.) (Web of Science?).

3.3. Матеріалів та тез доповідей наукових конференцій, проведених в Україні – немає.

3.4. Матеріалів та тез доповідей наукових конференцій, проведених за кордоном – немає.

 1. Публікації у наукових виданнях, що не входять до наукометричних баз даних:

4.1. Статті у періодичних закордонних виданнях:

 1. Krykavskyy, Hayvanovych N. Competitiveness of family SMEs in the supply chain // Journal of Intercultural Management. – 2019. – Vol. 11, iss. 1. –  P. 81–103. 1,07 ум.д.ар. (За іншою тематикою).
 2. Krykavskyy, Dovhun O. Integration and implementation of marketing and logistics solutions of the enterprises // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2019. – T. 20, z. 4, cz. 1  : Sukcesy i niepowodzenia w zarządzaniu organizacjami. –  S. 103–116. 0,62 ум.д.ар. (За іншою тематикою).

4.2. Матеріали та тези доповідей наукових конференцій, проведених за кордоном:

 1. ГайвановичН. В. Логістика в епоху 4.0: можливості та виклики // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Харків, Торунь, 18–19 березня 2019 р.). – 2019. – C. 146–149. 0,18 ум.д.ар. (За іншою тематикою).
 2. Chornopyska V., Stasiuk** K. Logistics potential of enterprise: theoretical and applied aspects // Contemporary issues in economy : abstract book of the 10th International conference on applied economics, 27–28 June 2019, Toruń, Poland. – 2019. – C. 59. 0,04 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (Стасюк К. З.).

Залишити відповідь