Монографії та навчальні посібники викладачів кафедри

Монографії:
1. Бочко О. Ю. Вплив маркетингу 3.0 на трансформаційні зміни економіки / Social and economic changes of contemporary society: монографія / О. Ю. Бочко. – Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017 – 312 c.
2. Krykavskyy Y. Social responsibility in logistics activity of enterprises: монографія / Y. Krykavskyy, N. Mashchak. – Bielsko-Biała, Poland: University of Bielsko-Biała, 2017. – 27 c.
3. Мащак Н. М. Сутність та роль спритності ланцюгів постачання в гуманітарній логістиці: монографія / Н. М. Мащак, О. І. Данильців. – Opole, Polska: Вища школа управління і адміністрації в Ополі, 2017. – 11 c.
4. Подвальна Г. В. Перспективне планування технологічного оновлення автотранспортного підприємства на ринку вантажних перевезень: монографія / Г. В. Подвальна, О. І. Карий. – Львів: ГАЛИЧ-ПРЕС, 2017. – 212 c.
5. Хома І. Б. Формування процесів забезпечення економічної захищеності в системі антикризового управління: мікро- та макрорівень: монографія / І. Б. Хома, О. О. Бонецький, В. М. Кащишин, Р. М. Вороніна, О. С. Лемішовська. – Львів: Ліга-Прес, 2017. – 216 c.
6. Стійкий розвиток в умовах соціально-орієнтованої економіки : колективна монографія. – Харків: Смугаста типографія, 2016.
6.1. Мних О. Б. Стратегічна роль інтелектуального капіталу в забезпеченні стійкого розвитку в умовах соціально-орієнтованої економіки / О. Б. Мних. – c.135–147.
7. Modelling of the mechanisms to restore the national economy. – Vol. 3. : колективна монографія. – Bydgoszcz: University of Economy Publishing, 2017.
7.1. Lyubomudrova N. Problems of capitalization of economy of Ukraine and modeling of marketing decisions on the prospects of formation of the value of enterprise / N. Lyubomudrova, O. Mnykh, R. Brytskyi. – c.127–148.
8. Фінансово-облікове забезпечення сталого розвитку аграрного сектора України : колективна монографія. – Дніпро: Дніпро : Пороги, 2017.
8.1. Бочко О. Ю. Продуктова політика підприємства: між ЖЦТ та відносинами з клієнтами / О. Ю. Бочко, Л. Я. Якимишин, Г. В. Подвальна. – c.193–204.
9. Structural risks and systemic dynamics of socio-economic development of the national economy: the European vector : колективна монографія. – Bydgoszcz: Економічний університет в Бидгощі, 2017.
9.1. Савіна Н. Б. Financial instruments of international scientific and technicalcooperation / Н. Б. Савіна, С. А. Савченко.
10. Розвиток суб’єктів господарювання України: сучасні реалії та перспективи : колективна монографія. – Дніпро: Дніпро : Пороги, 2017.
10.1. Бочко О. Ю. Сучасний стан, проблеми розвитку маркетингової діяльності та шляхи їх вирішення на основі вивчення міжнародного досвіду / О. Ю. Бочко, І. В. Петрик. – c.433–441.
11. Efficiency in sustainable supply chain : колективна монографія. – Heidelberg: Springer, 2017. /Krykavskyy Y. Sustainable supply chain in forming environmental macro responsibility / Y. Krykavskyy, N. Mashchak. – c.3–17.
12. Krykavskyy Y. Selected aspects of management of contemporary enterprises: monograph / [Y. Krykavskyy, O. Karyy, A. Barcik i in.] / Red. naukowa A. Barcik, H. Howaniec, Z. Malara. – Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej, 2016. – pp. 235.
13. Кузьо Н. Problems of spatial development of socio-economic systems: economics, education, medicine. Monograph / [Н. Кузьо, Н. Кубрак, Н. Косар та ін.] – Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2015. – pp. 280.
14. Крикавський Є. Партнерські відносини на ринку В2В та В2С: Монографія / [Є. Крикавський, З. Люльчак, Я. Циран, І. Петецький] – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 232 с.
15. Крикавський Є.В. Інноваційна логістика: концепції, моделі, механізми: Монографія / [Є.В. Крикавський, Н.B. Чорнописька, М.Ю. Григорак та ін.] / За наук. ред. М.Ю. Григорак та Л.В. Савченко. – Київ: Логос, 2015. – 548 с.
16. Мних О.Б. Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку економіки України: колективна монографія / [О.Б. Мних, Н.Є. Кульчицька, Х.І. Штирхун***]/ За науковою редакцією доц. Н.Є.Кульчицької. – Чортків: ТНЕУ, 2016. – 360с.
17. (Лозинський В.Т.) Механізми активізації продажу товарів підприємствами торгівлі : монографія / [І.П. Міщук, Н.Г. Міценко, (В.Т. Лозинський), О.О. Хамула] / за ред. І.П. Міщука. – Львів: Українська академія друкарства, 2015. – 516 с.
18. Актуальні питання обліку, аналізу і аудиту: теорія та практика: колективна монографія / [(А.Я. Дмитрів), О.І. Гриценко, О.О. Іваніна та ін.] / За заг. ред. П.Й. Атамас. – Дніпропетровськ: ФОП Дробязко, 2014. – Т.2 . – 408 с.
19. Торговельне підприємництво: механізми розвитку і фінансової підтримки: колективна монографія / [Є.В. Крикавський, Н.С. Косар, Н.Є. Кузьо та ін.] / За наук. ред. Князя С.В. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 408 с.
20. Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2015: колективна монографія / [Є.В. Крикавський, (Н.В. Мащак), Л.Я. Якимишин та ін.] / За наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси, 2015. – 538 с.
21. Крикавський Є.В. Матеріальні потоки у логістиці промислового підприємства: монографія / [Є.В. Крикавський, (Н.М. Васильців), В.А. Фалович] / За наук. ред. проф. Крикавського Є.В. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 252 с.
22. Пріоритетні напрями регіональної політики в економічній сфері (розвиток галузей та регіонального виробництва, бюджетне регулювання та фінансування): Колективна монографія / [(З.С. Люльчак), О.О. Колесник, Ю.О. Жаданова та ін.]/ За заг. ред. Т.О. Журавльової. – Павлоград: АРТ Синтез-Т, 2014. – 363 С.
23. Маргіта Н.О. Фінансово-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності роздрібних торговельних підприємств: теоретико-прикладні аспекти: Монографія / [Т. Г. Васильців**, Н. В. Магас**, (Н. О. Маргіта)] – Львів: Бадікова Н. О., 2014. – 218 С.
24. Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян: Монографія / [О.Б. Мних, Г.Г Півняк та ін.]/ За заг. ред. Г.Г. проф. Півняка. – Дніпропетровськ: НГУ, 2014. – 629 с.
25. Система прийняття рішень в економіці, техніці та організаційних сферах: від теорії до практики: Монографія / [О.Б. Мних, Савчук Л.М. та ін.]/ За заг. ред. Савчук Л.М. – Павлоград: Артсинтез-Т, 2014. – 436с.
26. Теоретико-методологічні основи регулювання економічних процесів: від кризи до сталого розвитку: Колективна монографія / [О.Б. Мних, О. В. Кендюхов та ін.]/ За заг. ред. О. В. Кендюхова. – К.: Центр навчальної лiтератури, 2015. – 217 с.
27. Показники ефективності інвестицій автотранспортного підприємства: колективна монографія [(Г.В. Подвальна) та ін.] За ред. О.А. Паршиной. – Дніпропетровськ : «Герда», 2013. – Т.З. – 365 с.

Навчальні посібники

1. Балик У. О. Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньою програмою підготовки магістрів ( Інститут економіки і менеджменту). Книга 3: навчальний посібник / У. О. Балик, Н. Ю. Глинський, О. О. Жовтанецька, О. Я. Кобилюх, І. В. Когут, Н. С. Косар, Т. В. Лебідь, Литвин И.В., Л. С. Лісовська, З. С. Люльчак, М. М. Мамчин, І. Р. Петровська, З. М. Ривак, Й. С. Ситник, Г. І. Скорик, П. І. Стецюк, Р. В. Фещур, Н. І. Чухрай, Н. О. Шпак, В. С. Янішевський. – Львів: Видавництво “Львівська політехніка”, 2017. – 160 c.
2. Мних О. Б. “Міжнародний маркетинг” для студентів спеціальності 075 “Маркетинг”: навчальний посібник / О. Б. Мних, У. О. Балик. – Львів: Кафедра маркетингу і логістики, 2017. – 240 c.
3. Мних О. Б. Міжнародний маркетинг: навчальний посібник / О. Б. Мних. – Львів: “Львівська політехніка”, 2017. – 260 c.
4. Бочко О.Ю. Банківський маркетинг: навчальний посібник / Л. А. Янковська, Ж. В. Семчук, К. Б. Харук, Р. М. Скриньковський, О. Ю. Бочко. – Львів: Галицька видавнича спілка, 2016. – 224 c.
5. Крикавський Є.В Маркетинг та менеджмент: навчальний посібник / Є.В.Крикавський, Т.І. Данько, Н.Б. Ярошевич. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. 96 с.
6. Бочко О.Ю. Банківський маркетинг: навчальний посібник / Л. А. Янковська, Ж. В. Семчук, К. Б. Харук, Р. М. Скриньковський, О. Ю. Бочко. – Львів: Галицька видавнича спілка, 2016. – 224 c.
7. Крикавський Є.В Маркетинг та менеджмент: навчальний посібник / Є.В.Крикавський, Т.І. Данько, Н.Б. Ярошевич. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. 96 с.
8. Логістика для економістів: Підручник// Крикавський Є. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014.- 476 с. (Серія «Світ маркетингу і логістики» Випуск 9) гриф МОН України (№ 14/18.2-450 від 12.03.2004 р.)
9. Дмитрів А. Я. Маркетинг промислового підприємства: навчальний посібник // А.Я. (Дмитрів, І.В.) Бойчук та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2014.- 360 с. гриф МОН України (Лист № 1/11-18063 від 25.11.2013 р.)
10. Економіка логістики: навчальний посібник // Є.В. Крикавський, (О.А. Похильченко), Н.В. Чорнописька та ін. – Львів: Видавництво Львівської політехніка, 2014.- 640 с.
11. Мамчин М.М. Комерційна діяльність посередницьких організацій: навчальний посібник // Мамчин М.М., Антоненко О.М., Савченко Ю.Т. – Львів: самвидав, 2015. – 187 с.
12. Шандрівська О.Є. Логістичний менеджмент: теоретичні основи: Навч.-метод. посібник // Шандрівська О.Є., Кузяк В.В., Хтей Н. І. – 2014. – 196 с.
13. Шандрівська О.Є. Логістичний менеджмент: практикум: навчально-методичний посібник // Шандрівська О.Є., Кузяк В.В., Хтей Н. І. – 2014. – 192 с.
14. Крикавський Є.В. Маркетинговий менеджмент: навчальний посібник // Є.В.Крикавський, І.О.Дейнега, О.В.Дейнега та ін. – 2014. – 380 с.