Місія, бачення та стратегічні орієнтири кафедри

3

Бачення: Кафедра маркетингу і логістики – один із лідерів у сфері підготовки маркетологів та логістів для економіки країни, який визначає стандарти якості навчання цих фахівців, йдучи в ногу з часом та враховуючи особливості ринку праці регіону.

 

 

1

Місією кафедри є підготовка висококваліфікованого фахівця, затребуваного на вітчизняному ринку праці, виховання відповідального громадянина, патріота України, людини  з високою екологічною та суспільною свідомістю.

 

 

Стратегічні напрямки розвитку кафедри маркетингу і логістики:

  1. Розширення освітніх можливостей кафедри
  2. Підвищення наукового потенціалу кафедри
  3. Розвиток дидактичного потенціалу кафедри
  4. Збереження та розширення міжнародної співпраці кафедри

 

Стратегічні напрямки розвитку: опис і план дій

  1. Розширення освітніх можливостей кафедри

Кафедра постійно працює над модернізацією та осучасненням навчальних програм відповідно до сучасних вимог ринку праці. В результаті цього розроблено програми підготовки фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за 5 спеціалізаціями в рамках спеціальності 075 «Маркетинг», та за 2 спеціалізаціями в рамках спеціальності 073 «Менеджмент». Кафедрою також розроблено та затверджено освітньо-наукові програми з підготовки фахівців другого (магістерського), акредитовано підготовку фахівців третього (доктор філософії) рівня вищої освіти за спеціальностями 075 «Маркетинг» та 073 «Менеджмент» (у співучасті).

Про затребуваність спеціальностей, за якими проводить підготовку кафедра, на вітчизняному ринку праці, її реноме серед абітурієнтів, студентів та роботодавців свідчать результати вступних кампаній, які проводились в останні роки: так, протягом останніх років постійно збільшується кількість студентів, залучених у результаті проведення вступних кампаній на перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні вищої освіти за спеціальністю «Маркетинг». Аналогічною є тенденція за спеціальністю «Менеджмент», де кафедра є співучасником, разом з іншими кафедрами інституту, організації та проведенні вступних кампаній.

Базуючись на досягненнях попередніх років та враховуючи перспективи розвитку кафедри в рамках цього напрямку, на майбутній 5-річний період визначено завдання, заплановані до виконання:

– акредитація спеціалізації «Інтернет-маркетинг» в рамках спеціальності 075 «Маркетинг»;

– акредитація спеціалізації «Транспортна логістика» в рамках спеціальності 073 «Менеджмент»;

– успішне проведення щороку вступних кампаній.

 

  1. Підвищення наукового потенціалу кафедри

Працівники кафедри беруть активну участь у науковому житті: проводять наукові дослідження, налагоджують наукову співпрацю із провідними науково-навчальними вітчизняними установами, закордонними вченими. Одним із вимірюваних результатів такої роботи є публікації у наукових виданнях та участь у міжнародних науково-практичних конференціях. Зокрема, протягом останніх років кількість публікацій постійно збільшується, не в останню чергу за рахунок наукових видань, що входять до визнаних науково-метричних баз даних, таких як Scopus та Web of Science.

На базі кафедри маркетингу і логістики періодично (що 2 роки), починаючи з 1996 р. проводиться міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг і логістика в системі менеджменту» – авторитетний та відомий захід в наукових колах не лише України, але й Європи: учасниками цих заходів щоразу є відомі вітчизняні науковці та їх колеги з Польщі, Німеччини, Словаччини, Латвії, інших країн.

Враховуючи досягнення попередніх років та усвідомлюючи перспективи розвитку кафедри в рамках цього напрямку, на майбутній 5-річний період визначено завдання, заплановані до виконання:

– реєстрація англомовного наукового журналу згідно із профілем кафедри;

– активна робота працівників кафедри над залученням зовнішнього фінансування дослідницьких проектів;

– публікування результатів наукових досліджень працівників кафедри у виданнях, що входять до визнаних науково метричних баз даних;

– налагодження тісної співпраці з підприємницьким сектором, одним із результатів якої передбачається успішну реалізацію госпдоговірних тем.

 

  1. Розвиток дидактичного потенціалу кафедри

Високий дидактичний потенціал кафедри формується за рахунок організованої та індивідуальної участі викладачів у різних навчально-практичних заходах та проектах, вагомим результатом яких є підвищення їхньої кваліфікації як викладачів фахових дисциплін маркетингового та логістичного спрямування.

Підвищення дидактичного потенціалу підрозділу здійснюється також за рахунок захисту працівниками та аспірантами кафедри кандидатських та докторських дисертацій. Так, за попередні рр. на кафедрі таких робіт захищено 2 та 13 відповідно.

Базуючись на досягненнях попередніх років та враховуючи перспективи розвитку кафедри в рамках цього напрямку, на майбутній 5-річний період визначено завдання, заплановані до виконання та відповідні їм показники:

– підготовка до захисту працівниками кафедри не менше 1 докторської та 3 кандидатських (доктор філософії) дисертацій;

– забезпечення постійного підвищення кваліфікації викладачів, в т. ч. за рахунок участі у міжнародних проектах.

 

  1. Збереження та розширення міжнародної співпраці кафедри

Одним із беззаперечних досягнень кафедри за попередні роки є налагодження дієвої співпраці із знаними науково-навчальними осередками Німеччини, Польщі, Словаччини, інших європейських країн. У результаті такої багаторічної співпраці постійно постають спільні наукові публікації (наукові статті, монографії) та навчальні видання, кафедра стає співорганізатором міжнародних науково-практичних конференцій за кордоном, залучає європейських партнерів до пів організації різних наукових заходів в Україні.

Активно відбувається також студентський обмін (проведення літніх шкіл, проходження практики на підприємствах за кордоном тощо), обмін досвідом серед викладачів.

Враховуючи досягнення попередніх років та усвідомлюючи перспективи розвитку кафедри в рамках цього напрямку, на майбутній 5-річний період визначено завдання, заплановані до виконання та відповідні їм показники.

– збереження та розширення співпраці із закордонними освітніми установами в рамках діючих договорів про співпрацю;

– залучення до міжнародної співпраці нових закордонних партнерів;

– організація та проведення міжнародних науково-практичних конференцій в Україні та закордоном, де кафедра виступатиме як організатор/співорганізатор.