Місія, бачення та стратегічні орієнтири кафедри

3Бачення (візія): Кафедра маркетингу і логістики – один із лідерів у сфері підготовки маркетологів та логістів, що визначає стандарти якості навчання цих фахівців, відповідно до вимог часу, враховуючи кон’юнктуру ринку праці та сучасні тенденції розвитку цифрових технологій через використання інноваційних спеціалізацій із забезпеченням повної реалізації науково-педагогічного потенціалу працівників кафедри.

1Місією кафедри є підготовка соціально-відповідальних висококваліфікованих фахівців у сфері маркетингу і логістики відповідно до потреб ринку праці в умовах євроінтеграції шляхом використання творчих та інноваційних підходів до навчання та роботи.

Стратегічні цілі кафедри маркетингу і логістики:
1. Розширення освітніх можливостей кафедри
2. Підвищення наукового потенціалу кафедри
3. Розвиток дидактичного потенціалу кафедри
4. Збереження та розширення міжнародної співпраці кафедри

Цінності, яких дотримуються на кафедрі маркетингу і логістики:
1) Професіоналізм
2) Інноваційність
3) Відповідальність
4) Висока кваліфікація викладачів
5) Передача досвіду провідними викладачами кафедри
6) Командна робота та взаємопідтримка
7) Креативність працівників і студентів
8) Індивідуальний підхід
9) Сприятливі умови для розвитку
10) Психологічна адаптація студентів
11) Критичне мислення
12) Людяність
13) Патріотизм
14) Порядність
15) Духовність
16) Самовідданість
17) Повага
18) Позитивізм
19) Терпимість
20) Культура поведінки
21) Дотримання традицій
22) Рівність за соціальними, національними та релігійними ознаками
23) Створення сприятливих умов навчання для людей з особливими потребами
24) Конкурентоспроможність випускників

SWOT-аналіз діяльності кафедри маркетингу і логістики

Сильні сторони:

–       Потужний науково-педагогічний склад (5 д.е.н., 31 к.е.н.)

–       Тривалий досвід викладацької та наукової роботи (кафедра заснована у 1945 р.)

–       Досвід викладання НПП у іноземних ВЗО

–       Інноваційний досвід у сфері підготовки   фахівців: маркетологів (з 1996 р – перші в Західному регіоні України) та логістів  (з 2002 р.– перші в Україні).

–       Партнерство  з іноземними ВЗО

–       Наявність акредитованих спеціальностей та спеціалізацій, що відповідають сучасним вимогам ринку праці

(першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за 5 спеціалізаціями в рамках спеціальності 075 «Маркетинг» та за 2 спеціалізаціями в рамках спеціальності 073 «Менеджмент». Кафедрою також акредитовано підготовку фахівців третього (доктор філософії) рівня вищої освіти за спеціальностями 075 «Маркетинг» та 073 «Менеджмент» (у співучасті)).

–       Наявність англомовної освітньої програми для підготовки студентів другого (магістерського) рівня ВО спеціальності “Маркетинг”’

–       Можливість отримання подвійних дипломів

–       Діюча он-лайн платформа (ВНС)

–       Високі досягнення студентів (всеукраїнські та міжнародні олімпіади, конкурси, конференції)

–       Активна наукова діяльність викладачів (організація кожних 2 роки міжнародних конференцій “Маркетинг і логістика в системі менеджменту” та “Маркетинг в процесі інтернаціоналізації ринку” у м. Львові та м. Люблін ( РП) почергово, значна кількість монографій,  публікацій у фахових та науково-метричних виданнях.

–       Наявність спеціалізованих аудиторій та лабораторій з необхідним сучасним комп’ютерним та програмним забезпеченням для  формування фахових компетентностей у студентів.

–       Співпраця з провідними підприємствами України та Польщі

–       Високий авторитет на ринку освітніх послуг України

–       Адаптація навчальних планів та програм до вимог ринку праці

–       Активна співпраця з закладами середньої та вищої освіти з метою організації подальшого навчання їх випускників

–       Можливість стажування студентів за кордоном, організація літніх шкіл

–       Помірні ціни на навчання

–       Впізнаванність (відомість) бренду кафедри

–       Стабільно високий конкурс на спеціальності кафедри такі як «Маркетинг» та «Менеджмент» (спеціалізація «Логістика», «Транспортна логістика»)

–       Наявність наукових шкіл з маркетингу і логістики

Слабкі сторони:

–       Недостатня публікаційна активність викладачів у наукометричних виданнях Scopus та Web of science

–       Невелика кількість іноземних студентів

–       Відсутність підтверджених грантових заявок

–       Низька активність викладачів щодо отримання сертифікатів В2, що підтверджують необхідний рівень володіння іноземною мовою для викладання

Можливості:

–       Наявність програм щодо підвищення кваліфікаційного рівня викладачів кафедри у провідних європейських ЗВО

–       Інтернаціоналізація вищої освіти

–       Розширення можливостей обміну досвідом на міжнародних конференціях за кордоном та публікаціях в іноземних виданнях

–       Розширення доступу до участі в міжнародних грантових програмах

–       Формування партнерських програм щодо обміну викладачами з європейськими ЗВО

–       Підвищення кваліфікації для працівників підприємств та організацій

–       Проведення маркетингових досліджень

–       Зростання попиту на послуги логістичного  консультування

Загрози:

–       Погіршення демографічної ситуації в Україні і зменшення потенційної кількості абітурієнтів

–       Відтік українських абітурієнтів на навчання за кордон

–       Погіршення економічної ситуації і неспроможність оплати вартості навчання

–       Зменшення бюджетного фінансування

–       Відтік кваліфікованих викладацьких кадрів через невисокий рівень оплати праці

–       Зменшення мотивації до отримання ВО

–       Структурне безробіття

–       Недостатнє бюджетне фінансування наукової та публікаційної активності

Стратегічні цілі : опис і план дій1. Розширення освітніх можливостей кафедри
Кафедра постійно працює над модернізацією та осучасненням навчальних програм відповідно до сучасних вимог ринку праці. В результаті цього розроблено програми підготовки фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за 5 спеціалізаціями в рамках спеціальності 075 «Маркетинг», та за 2 спеціалізаціями в рамках спеціальності 073 «Менеджмент». Кафедрою також розроблено та затверджено освітньо-наукові програми з підготовки фахівців другого (магістерського), акредитовано підготовку фахівців третього (доктор філософії) рівня вищої освіти за спеціальностями 075 «Маркетинг» та 073 «Менеджмент» (у співучасті).
Про затребуваність спеціальностей, за якими проводить підготовку кафедра, на вітчизняному ринку праці, її реноме серед абітурієнтів, студентів та роботодавців свідчать результати вступних кампаній, які проводились в останні роки: так, протягом останніх років постійно збільшується кількість студентів, залучених у результаті проведення вступних кампаній на перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні вищої освіти за спеціальністю «Маркетинг». Аналогічною є тенденція за спеціальністю «Менеджмент», де кафедра є співучасником, разом з іншими кафедрами інституту, організації та проведенні вступних кампаній.
Базуючись на досягненнях попередніх років та враховуючи перспективи розвитку кафедри в рамках цього напрямку, на майбутній 5-річний період визначено завдання, заплановані до виконання:
– акредитація спеціалізації «Інтернет-маркетинг» в рамках спеціальності 075 «Маркетинг»;
– акредитація спеціалізації «Транспортна логістика» в рамках спеціальності 073 «Менеджмент»;
– успішне проведення щороку вступних кампаній.

2. Підвищення наукового потенціалу кафедри
Працівники кафедри беруть активну участь у науковому житті: проводять наукові дослідження, налагоджують наукову співпрацю із провідними науково-навчальними вітчизняними установами, закордонними вченими. Одним із вимірюваних результатів такої роботи є публікації у наукових виданнях та участь у міжнародних науково-практичних конференціях. Зокрема, протягом останніх років кількість публікацій постійно збільшується, не в останню чергу за рахунок наукових видань, що входять до визнаних науково-метричних баз даних, таких як Scopus та Web of Science.
На базі кафедри маркетингу і логістики періодично (що 2 роки), починаючи з 1996 р. проводиться міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг і логістика в системі менеджменту» – авторитетний та відомий захід в наукових колах не лише України, але й Європи: учасниками цих заходів щоразу є відомі вітчизняні науковці та їх колеги з Польщі, Німеччини, Словаччини, Латвії, інших країн.
Враховуючи досягнення попередніх років та усвідомлюючи перспективи розвитку кафедри в рамках цього напрямку, на майбутній 5-річний період визначено завдання, заплановані до виконання:
– реєстрація англомовного наукового журналу згідно із профілем кафедри;
– активна робота працівників кафедри над залученням зовнішнього фінансування дослідницьких проектів;
– публікування результатів наукових досліджень працівників кафедри у виданнях, що входять до визнаних науково метричних баз даних;
– налагодження тісної співпраці з підприємницьким сектором, одним із результатів якої передбачається успішна реалізація госпдоговірних тем.

3. Розвиток дидактичного потенціалу кафедри
Високий дидактичний потенціал кафедри формується за рахунок організованої та індивідуальної участі викладачів у різних навчально-практичних заходах та проектах, вагомим результатом яких є підвищення їхньої кваліфікації як викладачів фахових дисциплін маркетингового та логістичного спрямування.
Підвищення дидактичного потенціалу підрозділу здійснюється також за рахунок захисту працівниками та аспірантами кафедри кандидатських та докторських дисертацій.
Базуючись на досягненнях попередніх років та враховуючи перспективи розвитку кафедри в рамках цього напрямку, на майбутній 5-річний період визначено завдання, заплановані до виконання та відповідні їм показники:
– підготовка до захисту працівниками кафедри не менше 1 докторської та 2 кандидатських (доктор філософії) дисертацій;
– забезпечення постійного підвищення кваліфікації викладачів, в т. ч. за рахунок участі у міжнародних проектах.

4. Збереження та розширення міжнародної співпраці кафедри
Одним із беззаперечних досягнень кафедри за попередні роки є налагодження дієвої співпраці із знаними науково-навчальними осередками Німеччини, Польщі, Словаччини, інших європейських країн. У результаті такої багаторічної співпраці постійно постають спільні наукові публікації (наукові статті, монографії) та навчальні видання, кафедра стає співорганізатором міжнародних науково-практичних конференцій за кордоном, залучає європейських партнерів до співорганізації різних наукових заходів в Україні.
Активно відбувається також студентський обмін (проведення літніх шкіл, проходження практики на підприємствах за кордоном тощо), обмін досвідом серед викладачів.
Враховуючи досягнення попередніх років та усвідомлюючи перспективи розвитку кафедри в рамках цього напрямку, на майбутній 5-річний період визначено завдання, заплановані до виконання та відповідні їм показники:
– збереження та розширення співпраці із закордонними освітніми установами в рамках діючих договорів про співпрацю;
– залучення до міжнародної співпраці нових закордонних партнерів;
– організація та проведення міжнародних науково-практичних конференцій в Україні та закордоном, де кафедра виступатиме як організатор/співорганізатор.