Історія

Історія кафедри маркетингу і логістики (МЛ)

  Кафедра маркетингу і логістики почала свою історію з 1945 року в структурі профілюючої економічної кафедри економіки промисловості та організації виробництва. Після декількох реорганізацій в 1964 році виокремилась кафедра під назвою “Економіка і організація хімічної промисловості та енергетики”, перейменована в 1996 р. в кафедру економіки енергетичних і хімічних підприємств та маркетингу. На початку своєї діяльності кафедра обслуговувала хімічні і енергетичні спеціальності, викладаючи для них навчальні дисципліни: “Економіка галузі”, “Організація, планування і управління підприємством”. А з 1962 року кафедра готує дві спеціальності економістів: інженерів-економістів для енергетики, інженерів-економістів для хімічної промисловості. Перший випуск за цими спеціальностями відбувся у 1968 році. З 1971 року кафедра також готує інженерів-економістів для промисловості будматеріалів. За зазначеними спеціальностями кафедрою було підготовлено понад 1950 інженерів-економістів.

  В 1993 році на кафедрі було започатковано підготовку економічних кадрів нової формації – менеджерів виробничої сфери (в галузі енергетики), а роком пізніше – маркетологів за навчальними програмами, що відповідають вимогам ринкової системи господарювання.

  Разом з тим в умовах інтенсифікації процесів глобалізації та європейської інтеграції, ускладнення управління матеріальними, фінансовими та інформаційними потоками, постійно наростаючих непродуктивних позавиробничих витрат актуалізувалася проблема підготовки спеціалістів- менеджерів з логістики, вирішення якої стало одним з перспективних завдань кафедри.

  Своєчасно реагуючи на динаміку розвитку ринку праці в Україні, колектив кафедри з 2000 року розпочав підготовку спеціалістів із спеціалізації 7.050108.06 “Логістика” в рамках спеціальності “Маркетинг”, передбаченої листом Міністерства освіти та науки України від 31.08.1999 р.

  Сучасні потреби у спеціалістах відобразились у зміні назви кафедри, яка на сьогодні носить назву «кафедра маркетингу і логістики». З 2002 року на кафедрі здійснюється підготовка спеціалістів за напрямом «Менеджмент» зі спеціальності 8.050208 „Логістика”.

  Колектив кафедри одним із перших в Україні перейшов на ступеневу систему освіти: вже з 1995 року були створені експериментальні магістерські програми за індивідуальними графіками навчання і з 1996 року випускаються магістри з маркетингу та менеджменту.

  З 1996 року на кафедрі здійснюється підготовка магістрів за напрямом “Менеджмент” зі спеціальності “Менеджмент у виробничій сфері” (тепер “Менеджмент організацій”) та напрямом “Економіка і підприємництво” зі спеціальності “Маркетинг”. З 2004 року кафедра розпочала підготовку магістрів зі спеціальності «Логістика».

  Доцільність підготовки фахівців названих напрямів та спеціальностей підготовки кафедрою МЛ підтверджується як характеристиками працевлаштування випускників, так і прогнозами замовлень на спеціалістів названого профілю, розрахованими на основі замовлень підприємств та організацій регіону.

  Крім вищезазначеного, кафедра здійснює підготовку бакалаврів та спеціалістів технічних спеціальностей в новостворених у 2001 р. на базі колишніх факультетів інститутах: Інститут хімії та хімічних технологій (ІХ), Інститут енергетики і систем керування (ІЕСК), Інститут дистанційного навчання (ІДН), що функціонують в структурі НУ “Львівська політехніка”, де кафедрою викладаються такі основні дисципліни економічного профілю: “Економіка підприємства та маркетинг”, “Теорія економічного аналізу”, “Економіка та менеджмент енерговикористання”, “Економіка підприємств”, “Основи підприємництва, менеджменту та маркетингу”. “Основи підприємництва та організація нафтопереробної промисловості”, “Бізнес- план спорудження (реконструкції) енергетичних об’єктів”, “Організація та планування електротехнічного виробництва”.

  У підготовці фахівців приймає безпосередню участь професорсько- викладацький склад кафедри чисельністю 36 штатних одиниць. Серед них: 5 докторів економічних наук, професорів, з них 2 осіб – штатні; 19 кандидатів наук, доцентів; 3 кандидати наук, старші викладачі.

Залишити відповідь